คำถาม: มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ ต้องสอบถามที่ไหน
คำตอบ: Add Line กลุ่ม CMI@MoPH เพื่อสอบถามปัญหา หรือแลกเปลี่ยนความเห็นได้

คำถาม: แนวทางแก้ไขปัญหาเตียงในฐาน CMI@MOPH ไม่ตรงกับ เตียงของ รพ. ต้องแก้ไขอย่างไร?
คำตอบ: แก้ไขใน http://it-phdb.moph.go.th/ และต้องรอ "จังหวัด" ยืนยัน และ "เขตสุขภาพ "ยืนยัน" ข้อมูลเตียงถึงจะเปลี่ยนครับ

คำถาม: ขอทราบวิธีการปรับปรุง Version ของ Grouper
คำตอบ: สามารถดูจาก link นี้ครับ VDO แนะนำการปรับ Grouper ใน DRGsIndex

คำถาม: ส่งข้อมูล CMI แล้ว ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลไม่ได้
คำตอบ: แนวทางการแก้ไข มีดังนี้
  • ตรวจสอบวิธีการส่งออก หากส่งออกถูกต้องแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบด้วยโปรแกรมอื่น
  • ปีงบประมาณ 2564 ตรวจสอบ version ของ DRG Grouper ต้องเป็น version 6.2.5 เท่านั้น
  • ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป ตรวจสอบ version ของ DRG Grouper ต้องเป็น version 6.3.4 เท่านั้น