กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1761
E-mail : owbnaja@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

นางอรสา เข็มปัญญา (Project Manager)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
E-mail : aoy2510@gmail.com
Supporter Team กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
Web Developer

นางสทิศา จินตนสนธิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
E-mail : jzabyd@hotmail.com
Web Developer

นางสุพรรณี มิ่งขวัญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
E-mail : skung@health.moph.go.th
Web Developer

นางสาวธันย์สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0 2590 1543
E-mail : fonzeed36@gmail.com
คณะทำงาน
Web Developer

ภก.อุดมโชค สมหวัง

เภสัชกรชำนาญการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
Web Developer

นายพรชัย คำเพิงใจ

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Web Developer

นายมณฑล บัวแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Web Developer

นางเกษสุดาพร แป้นทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง
Web Developer

นางมีนา นาคร

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
Web Developer

นายอดิเรก จำปาทอง

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
โรงพยาบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
Web Developer

นายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล

นักวิชาการสถิติชำนาญการ
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ผู้พัฒนาขอขอบพระคุณ
Web Developer

นายวรนนท์ ธิติมาพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี