Upload CMI Data

ส่งข้อมูลปี 2567

Thai Grouper Version 6.3.5

ปิดรับข้อมูลปีงบประมาณ 2567 : วันที่ 1 มีนาคม 2568


  เมื่อส่งข้อมูลแล้ว   กรุณารอประมวลผลรายงาน 1 คืน

  ขั้นการจัดทำข้อมูลส่งขึ้น CMI@MopH