เงื่อนไขการนับบริการ HOME WARD
1. ต้องบันทึกคำว่า   "HOMEWARD" ลงใน  Column "PROC" Column ใด Column หนึ่ง
2. ไม่แยกผู้ป่วยกรณี Step Up/Step Down
# รายการ
1 รายงานสรุปผู้ป่วย HOME WARD
2 รายงานสรุปผู้ป่วยจำแนกตามโรคหลัก (3 Digit)