ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 CMI@MoPH  ใช้ TDRG Grouper Version 6.3.4