ตามเงื่อนไข ดังนี้
ปีงบประมาณ
2567
ประเภทบริการ (Service Plan)
ทั้งหมด
ประเภทโรงพยาบาล
ทั้งหมด
เขตสุขภาพ
ทั้งหมด
จังหวัด
ทั้งหมด